ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Феврал 2018

27 Феврал 2018

САИДМУРОДОВ Ҷовид Ҷабборович

МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХИНИЗМҲОИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН (дар маводҳои минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ). 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 19.06.2018 сол, соати 10:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 26.02.2018
АВТОРЕФЕРАТ 26.02.2018
Анти плагиат 26.02.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 26.02.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 26.02.2018
Қарори суратҷаласаи № 2 07.03.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 19.03.2018
Тақризҳо ба кор 1.  2.  3456.  7.  18.05.2018
Тақризи муқаризони расмӣ 1. 2.  28.05.2018
Тақризи муассисаи пешбар 28.05.2018

Муфассал...

ШОДИЕВ Бурҳониддин Саидалиевич

      УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ  СКОТОВОДСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН    (на материалах Хатлонской Области)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  экономических наук по специальности: 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).

Диссертационный совет 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя  19.06.2018 г.  в 14:00 часов 

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2018
АВТОРЕФЕРАТ  27.02.2018
Анти плагиат 27.02.2018
Список научных публикаций 27.02.2018
Отзыв научного руководителя 27.02.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 3 07.03.2018

Адрес объявления на сайте ВАК при Президенте Республики Таджикистан

19.03.2018
Отзывы на автореферат 1234.  5.  6. 7. 26.05.2018
Отзыв официального оппонента 1. 2.  06.06.2018
Отзыв ведущей организации  06.06.2018

Муфассал...

ШОДИЕВ Бурхониддин Саидалиевич

РУШДИ УСТОВОРИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (дар мисоли вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ). 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 19.06.2018 сол, соати 14:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2018
АВТОРЕФЕРАТ  27.02.2018
Анти плагиат 27.02.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.02.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 27.02.2018
Қарори суратҷаласа № 3 07.03.2018

Суроғаи эълон  дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

19.03.2018
Тақризҳо ба кор 1234.  5.  6.  7 26.05.2018
Тақризи муқарризони расмӣ  1. 2.  06.06.2018
Тақризи муассисаи пешбар  06.06.2018

Муфассал...

26 Феврал 2018

ИМАТЧОЕВ Зинатшо Хизматчоевич

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИ БЕРУНАИ КОРХОНАҲОИ КАС (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ). 

 Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 30.06.2018 г.  в 10:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 26.02.2018
АВТОРЕФЕРАТ 26.02.2018
Анти плагиат 26.02.2018
Список научных публикаций 26.02.2018
Отзыв научного руководителя 26.02.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 4 29.03.2018

Суроғаи эълон  дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

30.03.3018
Отзывы на автореферат 1.   2.   3.   4.   5.   6.  7.  8
26.05.2018
Тақризи муқарризони расмӣ  1. 2 15.06.2018
Тақризи муассисаи пешбар  15.06.2018

Муфассал...