TAJIK AGRARIAN UNIVERSITY NAMED SHIRINSHO SHOTEMUR