TAJIK AGRARIAN UNIVERSITY NAMED SHIRINSHO SHOTEMUR

March 2018

20 March 2018

МУЛЛОЕВ Хурсанд Акбарович

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

(на материалах сельскохозяйственных организаций Хатлонской области)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  экономических наук по специальности: 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).

Диссертационный совет 6D.КОА-014

 Дата защиты 30.06.2018 г.  в 14:00 часов  

ДИССЕРТАЦИЯ 20.03.2018
АВТОРЕФЕРАТ 20.03.2018
Анти плагиат 20.03.2018
Список научных публикаций 20.03.2018
Отзыв научного руководителя 20.03.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 5 20.03.2018
Адрес объявления на сайте ВАК при Президенте Республики Таджикистан 30.03.2018
Отзывы на автореферат 12345.  6.  7 07.06.2018
Отзыв официального оппонента  1. 2 15.06.2018
Отзыв ведущей организации 15.06.2018
Решение диссертационного совета 6D.KOA.-014  30.06.2018
Заключение диссертационного совета 6D.KOA.-014  03.07.2018

Read more

МУЛЛОЕВ Хурсанд Акбарович

ТАЪСИРИ СЕРМАҲСУЛСОЗӢ БА САМАРАНОКИИ ЧОРВОДОРИИ ШИРӢ (аз рӯи маводҳои корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 30.06.2018 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 20.03.2018
Анти плагиат 20.03.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 20.03.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 20.03.2018
Қарори суратҷаласаи №5 20.03.2018
АВТОРЕФЕРАТ 20.03.2018

Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

30.03.3018
Тақризҳо ба кор 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 07.06.2018
Тақризи муқарризони расмӣ 1. 2. 15.06.2018
Тақризи муассисаи пешбар 15.06.2018
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 30.06.2018
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии  6D.KOA.-014 03.07.2018

Read more

17 March 2018

Наврӯз мужда аз баҳор ва файзу баракати рӯзгор аст

17 марти соли ҷорӣ Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур қабои идона ба бар карда буд, шиору навиштаҳо, садои созу наво, даста-даста бо либосҳои идона ба базмгоҳ воридшавии ҷавонону гулдухтарон, ба атрофу акноф паҳншавии бӯйи муаттари ниҳолони пургули навшукуфта аз таҷлили иди Наврӯзи байналмилалӣ мужда медод. Идкунандагон баҳри дар сатҳи баланд гузаштани ҷашни байналмилалии Наврӯз тайёрӣ медиданд.

Read more

14 March 2018

РОБИТАҲОИ МУТАҚОБИЛАН СУДМАНДИ ТОҶИКИСТОНУ ӮЗБЕКИСТОН БОИСИ РУШДУ ИНКИШОФИ ҶОНИБҲО МЕГАРДАНД

Дар марҳилаи замони муосир дар сиёсати хоричии Ҷумҳурии Тоҷикистон доштани робитаи ҳасанаи наздик бо кишварҳои хамсоя -Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Чин ба хотири эҷоди боварӣ ва амниятӣ дар тули арзҳои кишвар ва таъмини сулҳу оромӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ аҳамияти фавқулода муҳим дорад.

Read more

ҶОМӢ ВА НАВОӢ: ЧАРОҒИ ТОБОНИ ДӮСТӢ

Ҳар гоҳ сухан дар боби адабу фарҳанг ва муҳити адабиву фарҳангии нимаи дувуми асри ХV-и Ҳирот меравад, аз байни уламову удабо, меъморону ҳунармандони зиёд, парасторони шеъру шоирӣ ва ғайра пеши назарҳо дафъатан симои ду ситораи дурахшон, ду муҷассамаи бошукӯҳи хираду дониш, ду раҳнамои маъруфу машҳури адабиёту фарҳанги он давра, ду заҳматкашу ҷонфидои халқу миллат ва ду шахсияти абадзинда-Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ (1414-1492) ва Амир Алишери Навоӣ (1441-1501) ки дувумӣ ба тоҷикии форсӣ низ шеър мегуфтаву аз худ «Девони форсӣ» ҳам ба мерос гузоштааст, пеши назарҳо ҷилвагар мешаванд. Ба гуфти Қаҳрамони Тоҷикистон, шоири муқтадири муосири тоҷик Мирзо Турсунзода (1911-1977) «Дар Ҳироти асри понздаҳ олимон ва файласуфон, адибон, наққошони шаҳир ва ғайраҳо зиндагӣ ба сар мебурданд, лекин дар байни онҳо ду симои бузург, шоири бузурги ӯзбек Алишери Навоӣ ва мутафаккиру адиби тоҷику форс Абдураҳмони Ҷомӣ шукӯҳи Шарқи куҳанро меафзуданд». Ва ба қавли адабиётшиносони ӯзбек Б. Валихӯҷаев ва Ш. Шукуров «Номи ин ду ҳайкали азими адабиёти Шарқ рамзи дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек, ҳамкории наздики илмиву адабии онҳо» ба шумор меравад.

Read more

ОДАМОН АЗ ДӮСТӢ ЁБАНД БАХТ…

Бузургтарин дастоварди инсон фарҳанг буда, ин омили муҳимест, ки қавму миллатҳо ва кишварҳоро ба ҳам мепайвандад ва равобити мамлакатҳоро равнақ бахшида, дар таҳкими риштаҳои дустӣ ва ҳамкориҳои бародарона  нақши муҳим мебозад.

Таҳкими робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо мамолики Осиёи Марказӣ ҳамеша дар меҳвари таваҷҷуҳи Сарвари давлатамон қарор дорад.

Read more

09 March 2018

МИРАЛИЕВ Джовид Раджабалиевич

СОВМЕСТНЫЕ ПОСЕВЫ КУКУРУЗЫ И САХАРНОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ  ЮГО-ЗАПАДНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство

Диссертационный совет Д 737.003.03 

Дата защиты 23.06.2018 г.  в 10:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 09.03.2018
Анти плагиат 09.03.2018
Список научных публикаций 09.03.2018
Отзыв научного руководителя
09.03.2018
Сведения об научном руководитель
09.03.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 66
14.04.2018
АВТОРЕФЕРАТ 18.04.2018
Адрес объявления на сайте ВАК МОН РФ 18.04.2018
Отзывы на автореферат 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
15.05.2018 
Сведение о ведущей организации 11.06.2018
Отзыв ведущей организации 11.06.2018 
Сведение о официальные оппоненте 1. 2. 
11.06.2018 
Отзыв официального оппонента 1. 2
11.06.2018 
Заключение диссертационного совета 25.06.2018

Read more