ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

70 солагии ДАТ / 70 летие ТАУ / 70th anniversary of TAU