ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

80 солагии ДАТ / 80 летие ТАУ / 80th anniversary of TAU